Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Ελέγχου δίνουν τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να πιστοποιήσει την περιβαλλοντική της αξιοπιστία, μέσω αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών παραμέτρων των προϊόντων και υπηρεσιών της. Το ζητούμενο είναι η συμμόρφωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, καθώς και η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης (πρόληψη ρύπανσης, εξοικονόμηση ενέργειας – πόρων, κλπ.), ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίον δραστηριοποιείται.


Το πλέον διαδεδομένο και αναγνωρισμένο διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις προδιαγραφές για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Ελέγχου είναι το πρότυπο ISO 14001 που αναπτύχθηκε από τον οργανισμό ISO (International Organisation for Standardisation). Το πρότυπο αυτό είναι μέρος της σειράς διεθνών προτύπων ISO 14000 και είναι συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης όπως τα ISO 9001 και ISO 22000, ώστε να είναι δυνατή η ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.


Το EMAS (Eco Management & Audit Scheme) είναι ένα κοινοτικό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Ελέγχου που περιλαμβάνει εξολοκλήρου το πρότυπο ISO 14001, αλλά προχωρά ακόμα περισσότερο θέτοντας επιπλέον απαιτήσεις από την επιχείρηση.