Περιγραφή Έργου

Πραγματοποιήθηκε η κατασκευή και  η εγκατάσταση compact συστήματος βιολογικού καθαρισμού, το οποίο αποτελείται από μεταλλική δεξαμενή που απαρτίζεται από τρία κύρια διαμερίσματα. Η μονάδα επεξεργασίας έχει δυναμικότητα ίση με 30 m3/d και περιλαμβάνει στάδιο εσχάρωσης-λιποσυλλογής, δύο στάδια αερισμού-νιτροποίησης και στάδιο τελικής καθίζησης-διαύγασης. Η τεχνολογία που εφαρμόζεται είναι αυτή της συνδυασμένης μεθόδου ενεργού ιλύος μαζί με τη μέθοδο ρέουσας κλίνης βιολογικής στοιβάδας (MBBR). Τα επεξεργασμένα λύματα οδηγούνται υπογείως μέσω διάταξης αποστράγγισης (drainage) σε τμήμα του οικοπέδου της ξενοδοχειακής μονάδας.